php生成总值固定随机数字数组

简介

php代码生成数字数组,所有数字总和固定

  private function _getRandomNumberArray($total, $times, $min, $max)
  {
    $data = array();
    if ($min * $times > $total) {
      return array();
    }
    if ($max * $times < $total) {
      return array();
    }
    while ($times >= 1) {
      $times--;
      $kmix = max($min, $total - $times * $max);
      $kmax = min($max, $total - $times * $min);
      $kAvg = $total / ($times + 1);
      //获取最大值和最小值的距离之间的最小值
      $kDis = min($kAvg - $kmix, $kmax - $kAvg);
      //获取0到1之间的随机数与距离最小值相乘得出浮动区间,这使得浮动区间不会超出范围
      $r = ((float)(rand(1, 10000) / 10000) - 0.5) * $kDis * 2;
      $k = round($kAvg + $r);
      $total -= $k;
      $data[] = $k;
    }
    return $data;
  }