php回调函数使用范例

简介

本文主要介绍php回调函数使用

一个简单的匿名函数

$a = 5;
$b = 4;

function () use ($a, $b) {
  return ($a * $b);
}

运行

call_user_func(function() use($a,$b){ return($a*$b); })

//结果为20

给匿名函数的结果x100倍

function x100(callable $b){

  $t = call_user_func($b)*100; 

  return $t;
}

var_dump(x100(function() use($a,$b){
  return($a*$b);
}));

// 2000

给匿名函数的结果小数点保留2位

function format(callable $b){

  $t = sprintf("%.2f", call_user_func($b)); 

  return $t;
}

var_dump(x100(function() use($a,$b){
  return($a*$b);
}));

//20.00

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注